strpos

int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) Funktionen strpos används för att söka efter en sträng.