int strlen ( string $string )

Funktionen strlen returnerar längden på en sträng. Det är antal bytes som returneras och inte antalet tecken. Ett mellanslag räknas alltså oavsett om det står först eller sist i strängen. En tom sträng såväl som NULL returnerar alltid värdet 0.

Före PHP version 5.3.0 så behandlades en array som strängen ”Array” vilket innebar att en array alltid returnerade värdet 5 samtidigt som det resulterade i ett fel av typen E_NOTICE. Från och med PHP 5.3.0 så returneras NULL om man försöker skicka in en array i funktionen och det resulterar numera i ett fel av typen E_WARNING, det vill säga nästa nivå uppåt i skalan.

echo strlen('Tomten'); // 6